{{ "Return to" | translate }} POLSWISSART.PL/
Warunki użytkowania
Zaktualizowano 1 października 2016 r

NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA („WARUNKI UŻYTKOWANIA”) OKREŚLAJĄ RELACJĘ MIĘDZY AUCTION MOBILITY LLC („FIRMA”, „MY”, „NAS” LUB „NASZE”) A UŻYTKOWNIKIEM, OSOBĄ KORZYSTAJĄCĄ Z NASZEJ PLATFORMY ZARZĄDZANIA AUKCJAMI ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ POD ADRESEM HTTPS://ONLINE.POLSWISSART.PL/(„WITRYNA”) I/LUB KORZYSTAJĄCEJ Z NASZEJ PLATFORMY ZARZĄDZANIA AUKCJAMI PRZEZ APLIKACJE MOBILNE („APLIKACJA”) I REJESTRUJĄCĄ SIĘ W NASZYCH USŁUGACH („UŻYTKOWNIK”"). WITRYNĘ I APLIKACJĘ UDOSTĘPNIAMY W IMIENIU POLSWISSART („DOM AUKCYJNY”). KORZYSTAJĄC Z WITRYNY I APLIKACJI, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ WARUNKAMI SPRZEDAŻY DOMU AUKCYJNEGO ZNAJDUJĄCE SIĘ TUTAJ, KTÓRE SĄ WŁĄCZONE PRZEZ ODNIESIENIE. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE NIE JESTEŚMY STRONĄ TWOJEGO ZAKUPU PRZEDMIOTÓW Z DOMU AUKCYJNEGO I ŻE ZAKUP I SPRZEDAŻ PRZEDMIOTÓW JEST TRANSAKCJĄ PRZEPROWADZANĄ WYŁĄCZNIE POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A DOMEM AUKCYJNYM, A NIE POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I FIRMĄ AUCTION MOBILITY. Z USŁUG (ZDEFINIOWANYCH PONIŻEJ) MOŻNA KORZYSTAĆ TYLKO POD WARUNKIEM ZAWARCIA WIĄŻĄCEJ UMOWY Z NAMI I BRAKU ZAKAZU KORZYSTANIA Z USŁUG NA MOCY PRAWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH LUB INNEJ WŁAŚCIWEJ JURYSDYKCJI. JEŚLI POTWIERDZENIE POWYŻSZEGO NIE JEST MOŻLIWE, NIE MOŻNA ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA ANI KORZYSTAĆ Z WITRYNY LUB APLIKACJI ANI KORZYSTAĆ Z USŁUG. UŻYTKOWNIK MOŻE KORZYSTAĆ Z USŁUG WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA ORAZ WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA I REGULACJAMI.

Wiążący arbitraż

WSZELKIE ROSZCZENIA, SPORY LUB KONTROWERSJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LUB Z NIMI ZWIĄZANE BĘDĄ ROZSTRZYGANE W DRODZE OSTATECZNEGO I WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU ZGODNIE Z PROCEDURĄ OPISANĄ PONIŻEJ W CZĘŚCI ZATYTUŁOWANEJ „OBOWIĄZUJĄCE DWUSTRONNE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE I PRAWO WŁAŚCIWE”. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z CZĘŚCIĄ ZATYTUŁOWANĄ „OBOWIĄZUJĄCE DWUSTRONNE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE I PRAWO WŁAŚCIWE”.

Usługi

Możemy zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie przez zamieszczenie zmienionych Warunków użytkowania na Stronie i w Aplikacji. Możemy wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie przez zawieszenie lub zakończenie dostępu do Usług i/lub powiadomienie użytkownika. Sprawdzić, kiedy niniejsze Warunki użytkowania zostały ostatnio zmienione, można, odwołując się do powyższego wpisu „Aktualizacja”. Witryna i Aplikacja pozwalają na składanie ofert, monitorowanie aukcji na żywo oraz wykonywanie innych czynności związanych z Domem aukcyjnym (łącznie „Usługi”). Dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu przez nas zmienionych Warunków użytkowania oznacza akceptację przez użytkownika zmienionych Warunków użytkowania. Żadna zmiana lub modyfikacja niniejszych Warunków użytkowania nie będzie wiążąca, chyba że zostanie pisemnie podpisana i podpisana przez naszego należycie upoważnionego przedstawiciela lub umieszczona na Stronie i/lub Aplikacji przez naszego należycie upoważnionego przedstawiciela.

Umowa z poszanowaniem warunków korzystania

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę między Spółką i Użytkownikiem. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami użytkowania i akceptuje, rozumie i będzie związany tymi warunkami. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że niniejsze Warunki użytkowania, wraz z Zasadami ochrony prywatności (zdefiniowanymi poniżej) oraz warunkami regulującymi poszczególne sekcje Witryny lub Aplikacji, stanowią kompletną i wyłączną umowę między Spółką i Użytkownikiem oraz zastępują wszelkie propozycje lub uprzednie umowy ustne lub pisemne, a także wszelkie inne formy komunikacji między Spółką i Użytkownikiem dotyczące Witryny, Aplikacji i Usług.

Rejestracja i prywatność

Aby zarejestrować się u nas i korzystać z Witryny lub Aplikacji, wymagane jest podanie określonych informacji, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła (łącznie „Informacje o koncie”). Jeśli Użytkownik poda informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub jeśli Użytkownik podszyje się pod kogoś innego, lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że doszło do takiej sytuacji, możemy zamknąć konto Użytkownika i obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny i Aplikacji przez Użytkownika.

Jesteśmy zobowiązani do zachowania prywatności użytkownika; nasze Zasady ochrony prywatności („Zasady ochrony prywatności”) wyjaśniają, jak wykorzystujemy, przechowujemy i chronimy informacje o koncie użytkownika oraz inne informacje, które nam są przekazywane. Zasady ochrony prywatności można przeczytać tutaj.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia nas o każdym przypadku nieuprawnionego wykorzystania Informacji o koncie Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieautoryzowanego korzystania z konta użytkownika. Użytkownik zabezpieczy nas przed wszelkimi stratami, szkodami, roszczeniami lub zobowiązaniami związanymi z niewłaściwym, nieautoryzowanym lub nielegalnym korzystaniem z konta użytkownika.

Jeśli użytkownik korzysta z Usług z Unii Europejskiej, Azji lub jakiegokolwiek innego regionu, którego prawa lub przepisy regulujące zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych różnią się od prawa Stanów Zjednoczonych, należy pamiętać, że poprzez dalsze korzystanie z Usług, które podlega prawu Stanów Zjednoczonych, przekazuje swoje dane osobowe do Stanów Zjednoczonych i wyraża zgodę na takie przekazywanie.

Stosowanie i ograniczenia
Zawartość

Wszystkie teksty, filmy wideo, grafiki, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, zdjęcia, znaki towarowe, logo, dźwięki, grafika i kod komputerowy, w tym, ale nie wyłącznie, projekt, struktura, „look and feel” oraz układ treści dostępnych na Stronie i Aplikacji (łącznie „Zawartość”) jest własnością, jest kontrolowana lub jest licencjonowana przez nas lub na naszą rzecz i jest chroniona przez przepisy dotyczące znaków handlowych, prawa autorskiego, prawa patentowego i prawa o znakach towarowych oraz różne inne prawa własności intelektualnej i prawa o nieuczciwej konkurencji.

Aplikacja i Usługi są licencjonowane, a nie sprzedawane. Zawartość, Witryna i Aplikacja oraz wszelka związana z nimi własność intelektualna stanowią wyłączną własność nas i/lub naszych licencjodawców i dostawców. Użytkownikowi udzielamy osobistej, ograniczonej, niezbywalnej licencji na pobieranie, wyświetlanie i korzystanie z Aplikacji oraz korzystanie z Usług dostępnych za pośrednictwem Witryny ściśle zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Niniejsza licencja nie pozwala na korzystanie z Aplikacji na żadnym urządzeniu, którego nie posiadasz ani nie kontrolujesz. Użytkownik nie może kopiować, powielać, publikować, publicznie prezentować, tłumaczyć lub rozpowszechniać Aplikacji ani Zawartości w żaden sposób, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wyraźnie dozwolone przez cechy i funkcje Usługi (takie jak publikowanie lub dzielenie się obrazami z niektórymi portalami społecznościowymi). Nie udzielamy licencji w sposób dorozumiany lub estoppel i zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach użytkowania. Licencja udzielona użytkownikowi zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego (nie do odsprzedaży ani redystrybucji) jako użytkownikowi Usługi i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów. Nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub w inny sposób tłumaczyć w żaden sposób Zawartości i interfejsów użytkownika udostępnianych z, na lub za pośrednictwem Aplikacji lub Witryny. Użytkownikowi nie przysługuje prawo ani roszczenie o prawo do Zawartości lub unikalnych pomysłów znalezionych w Aplikacji lub Witrynie.

Odnośniki do innych stron

Aplikacja i Witryna zawierają odnośniki do innych niezależnych stron internetowych osób trzecich. Udostępniamy odnośniki do stron internetowych osób trzecich w ramach Usługi (we wszystkich przypadkach: „Witryny połączone”). Witryny połączone są udostępniane wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika i w oparciu o informacje o koncie lub treści, które użytkownik wybiera do przeglądania. Witryny połączone nie są pod naszą kontrolą, a my nie jesteśmy odpowiedzialni za i nie popieramy treści takich Witryn połączonych, w tym wszelkich produktów, informacji lub materiałów zawartych na takich Witrynach połączonych. Musisz dokonać własnej, niezależnej oceny swojej interakcji z tymi Witrynami połączonymi. Niektóre z treści przez nas obsługiwanych będą pochodzić z powiązanych witryn handlowych, a sprzedaż za pośrednictwem tych Witryn połączonych może generować prowizję płatną na naszą rzecz. Nie ponosimy odpowiedzialności za przeglądanie zmian lub aktualizacji ani jakość, zawartość, zasady, charakter ani niezawodność stron internetowych podmiotów zewnętrznych, w tym, bez ograniczeń, Witryn połączonych i stron internetowych, do których prowadzą łącza do Aplikacji i/lub Witryny. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji z jakimkolwiek podmiotem zewnętrznym należy zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym z zasadami ochrony prywatności i gromadzenia danych stosowanymi na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych, a także należy przeprowadzić wszelkie niezbędne dochodzenie.

Zabronione zastosowania

Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji, Witryny lub Usług do nielegalnych lub niezgodnych z prawem lub złośliwych działań lub do działań, które uznajemy za niewłaściwe z jakiegokolwiek powodu w naszej wyłącznej ocenie. Korzystając z Aplikacji, Witryny i Usług, użytkownik nie może: (a) podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, fałszywie informować ani w inny sposób fałszywie przedstawiać swoją przynależność do jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, lub wykorzystywać ani dostarczać oszukańczych, wprowadzających w błąd lub niedokładnych informacji; (b) zniesławiać, wykorzystywać, nękać, prześladować, zastraszać, grozić lub w inny sposób naruszać praw innych osób, w tym, bez ograniczeń, innych praw prywatności lub praw do reklamy; (c) uzyskiwać dostęp do lub używać (albo próbować uzyskać dostęp do lub używać) konta innego użytkownika bez pozwolenia lub żądać danych logowania innego użytkownika; (d) przesyłać oprogramowanie lub materiały zawierające wirusy, robaki, konie trojańskie, wady lub inne przedmioty o charakterze destrukcyjnym; (e) modyfikować, adaptować, udzielać podlicencji, tłumaczyć, sprzedawać, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub dezasemblować jakąkolwiek część aplikacji, witryny lub usług; (f) umieszczać w ramce lub tworzyć odbicie lustrzane dowolnej części Aplikacji, Witryny lub Usługi; (g) używać dowolnego robota, pająka, aplikacji do wyszukiwania lub pobierania strony albo innego ręcznego lub automatycznego urządzenia lub procesu w celu wyszukiwania, indeksowania, „kopania danych” lub w jakikolwiek innych sposób odtwarzania lub omijania struktury nawigacyjnej lub prezentacyjnej Aplikacji, Strony lub Usługi; (h) zbierać lub gromadzić informacje o innych użytkownikach Aplikacji, Witrynie lub Usługi lub innych użytkownikach; (i) korzystać z Aplikacji, Strony lub Usługi w celu prowadzenia nielegalnej działalności; (j) sprawdzać, skanować lub testować luki w Aplikacji lub Witrynie, ani naruszać zabezpieczeń lub środki uwierzytelniające w Aplikacji lub Witrynie, ani podejmować żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Aplikacji lub Witryny, takie jak jako atak odmowy usługi (DoS); (k) uzyskiwać dostęp do jakiejkolwiek części Zawartości lub Usługi lub korzystania z niej, jeśli jest się bezpośrednim lub pośrednim konkurentem Spółki, ani dostarczać, ujawniać lub transmitować jakiejkolwiek części Zawartości do jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego konkurenta Spółki; (l) wykorzystywać lub rozpowszechniać jakiejkolwiek Zawartości w celu bezpośredniego lub pośredniego tworzenia lub rozwoju bazy danych lub produktu; lub (m) ułatwiać lub zachęcać do jakichkolwiek naruszeń niniejszej sekcji.

Gwarancje, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
Gwarancje

Użytkownik oświadcza i gwarantuje nam, że (a) wszystkie informacje, w tym, bez ograniczeń, Informacje o koncie, które nam są podawane, są dokładne i zgodne z prawdą, (b) ma prawo do udostępniania nam Informacji o koncie i przyznania nam prawa do korzystania z Informacji o koncie zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania i Polityką prywatności oraz (c) korzystanie przez użytkownika z Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania nie narusza żadnych mających zastosowanie przepisów prawa lub innych umów lub zobowiązań, których jest stroną, ani w żaden inny sposób nie jest wiążące.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

CHOCIAŻ DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ABY ZAPEWNIĆ DOKŁADNIE PRZYGOTOWANĄ APLIKACJĘ I WITRYNĘ, APLIKACJA, WITRYNA I WSZYSTKIE ICH CZĘŚCI SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA I JEJ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W ODNIESIENIU DO APLIKACJI, STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG I WSZELKICH INFORMACJI LUB DANYCH, KTÓRE PAŃSTWU DOSTARCZAMY, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY SĄ ONE WYRAŹNE, DOROZUMIANE CZY USTAWOWE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ (1) CO DO TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO ZWYKŁEGO CELU I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI, (2) JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI CZY KOMPLETNOŚCI, (3) TYCH, KTÓRE WYNIKŁY Z DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI CZY WYKORZYSTANIA W OBROCIE HANDLOWYM ORAZ (4) ŻE DOSTĘP DO APLIKACJI, WITRYNY, ZAWARTOŚCI I USŁUG BĘDZIE DOSTĘPNY BEZ PRZERW, BEZ BŁĘDÓW I BĘDZIE CAŁKOWICIE BEZPIECZNY. POLEGANIE NA APLIKACJI, WITRYNIE I USŁUGACH ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA.

DLA UŻYTKOWNIKA, KTÓRY JEST NIEZADOWOLONY Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUG LUB Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY I ODINSTALOWANIE APLIKACJI.

Zwracamy uwagę, że nie sprawujemy kontroli i nie możemy zagwarantować istnienia, jakości, bezpieczeństwa lub legalności jakiegokolwiek przedmiotu oferowanego przez Dom aukcyjny, prawdziwości lub dokładności reprezentacji Domu aukcyjnego, ani zdolności Domu aukcyjnego do sprzedaży jakiegokolwiek przedmiotu.

Poleganie przez Użytkownika na informacjach dostępnych w Aplikacji i/lub Witrynie lub poprzez korzystanie z Usług oraz interakcje Użytkownika z podmiotami zewnętrznymi zidentyfikowanymi za pośrednictwem Usług jest SPRZEDAŻĄ NA WŁASNE RYZYKO. Usługi mogą podlegać ograniczeniom, opóźnieniom i innym problemom związanym z korzystaniem z Internetu, urządzeń przenośnych oraz systemów komunikacji elektronicznej i systemów dostarczania poczty. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia, braki w dostawie lub inne szkody wynikające z takich problemów. Zastrzegamy sobie prawo do wykonania w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, któregokolwiek z poniższych działań: (1) modyfikacja, zawieszenie lub zakończenie działania albo dostępności Aplikacji, Witryny i Usług, lub jakiejkolwiek ich części; oraz (2) przerwanie działania Aplikacji, Witryny i/lub Usług lub jakiejkolwiek ich części, w zakresie, w którym jest to konieczne do przeprowadzenia rutynowej lub nierutynowej konserwacji, poprawienia błędów lub wprowadzenia innych zmian, czy też w celu zapewnienia zgodności z prawem.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na powyższe zrzeczenie się gwarancji; w takiej sytuacji powyższe zrzeczenie nie będzie mieć zastosowania.

Ograniczenia odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE SZKODY LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY ZA UTRATĘ UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB WYKONYWANIEM WITRYNY, APLIKACJI LUB ICH ODPOWIEDNICH TREŚCI, Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UZYSKANIA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY, APLIKACJI LUB ZWIĄZANYCH Z NIĄ USŁUG, ŚWIADCZENIA LUB NIEDOSTARCZENIA LUB NIEDOSTARCZENIA USŁUG, LUB TEŻ ZA JAKĄKOLWIEK ZAWARTOŚĆ, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI UDOSTĘPNIONE LUB UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, APLIKACJI LUB ICH TREŚCI, LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z TREŚCI WITRYNY, APLIKACJI LUB USŁUG, NA PODSTAWIE UMOWY, TORTU, ZANIEDBANIA, ZASAD ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. WSZELKIE USŁUGI LUB TREŚCI UDOSTĘPNIANE LUB UZYSKIWANE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB APLIKACJI ORAZ WSZELKIE INNE SPOSOBY KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB APLIKACJI SĄ REALIZOWANE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO, A UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRE Z NICH WYNIKAJĄ.

ŁĄCZNA I SKUMULOWANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEGOKOLWIEK PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ STU DOLARÓW (100 USD).

DLA UŻYTKOWNIKA, KTÓRY JEST NIEZADOWOLONY Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI WITRYNY, APLIKACJI LUB ICH ZAWARTOŚCI, LUB Z KTÓREGOKOLWIEK Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY I ODINSTALOWANIE APLIKACJI.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na powyższe ograniczenie odpowiedzialności i/lub wyłączenie szkód; w takiej sytuacji powyższe ograniczenia i wyłączenia nie będą mieć zastosowania.

Zwolnienie

W razie sporu z Domem aukcyjnym Użytkownik zwalnia Spółkę (oraz jej podmioty stowarzyszone i zależne, a także ich urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów) z wszelkich roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wtórnych) każdego rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych, wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z takim sporem. ZAWIERAJĄC NINIEJSZĄ ZGODĘ NA ZWOLNIENIE, UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ZABEZPIECZEŃ (USTAWOWYCH LUB INNYCH), KTÓRE W PRZECIWNYM RAZIE OGRANICZYŁYBY ZAKRES NINIEJSZEJ ZGODY NA ZWOLNIENIE, TAK ABY OBEJMOWAŁA ONA TYLKO TE ROSZCZENIA, O KTÓRYCH UŻYTKOWNIK WIEDZIAŁ LUB KTÓRE PODEJRZEWAŁA, ŻE ISTNIEJĄ NA KORZYŚĆ UŻYTKOWNIKA W MOMENCIE WYRAŻENIA ZGODY NA NINIEJSZE ZWOLNIENIE.

Odszkodowanie

Użytkownik zwalnia Spółkę i jej podmioty powiązane z odpowiedzialności za wszelkie pozwy lub roszczenia wynikające z (i) naruszenia przez użytkownika praw autorskich lub praw własności intelektualnej podmiotów zewnętrznych, w tym, ale nie wyłącznie, naruszenia przez niego praw autorskich lub praw własności intelektualnej osób trzecich; (ii) oszukańczego lub złośliwego korzystania z Witryny, Aplikacji i/lub Usług lub niewłaściwego korzystania lub nadużywania Witryny, Aplikacji i/lub Usług, lub (iii) naruszenia przez użytkownika obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji w związku z korzystaniem z Witryny, Aplikacji lub Usług. UŻYTKOWNIK ZWALNIA FIRMĘ, JEJ DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI, SPÓŁKI STOWARZYSZONE, DYREKTORÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRACOWNIKÓW I AGENTÓW OD WSZELKICH ROSZCZEŃ I ŻĄDAŃ, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, OD UZASADNIONYCH HONORARIÓW ADWOKACKICH, WYSUNIĘTYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE W ZWIĄZKU Z LUB W INNY SPOSÓB DOSTARCZONYCH PRZEZ NIEGO TREŚCI, PRZESŁANYCH, OPUBLIKOWANYCH LUB W INNY SPOSÓB DOSTARCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA FIRMIE I/LUB JEJ PARTNEROM, A TAKŻE W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK NARUSZENIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JEGO SPÓŁKI STOWARZYSZONE, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW I PRZEDSTAWICIELI NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Zgoda na ogłoszenie elektroniczne

Korzystając z Witryny, Aplikacji lub Usługi, użytkownik wyraża zgodę na to, aby Spółka mogła komunikować się z Użytkownikiem drogą elektroniczną w zakresie administracji, bezpieczeństwa i innych kwestii związanych z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, Aplikacji i Usług. Użytkownik wyraża zgodę, że wszelkie zawiadomienia, umowy, ujawnienia lub inne komunikaty wysyłane przez Spółkę do Użytkownika drogą elektroniczną będą spełniać wszelkie wymogi prawne dotyczące komunikacji, w tym wymóg, aby taka komunikacja miała formę pisemną. Powyższe nie ma wpływu na Państwa prawa ustawowe.

Prawo właściwe

Użytkownik zgadza się, że z wyjątkiem zakresu niezgodnego z prawem federalnym, prawo stanu Commonwealth of Massachusetts (Stany Zjednoczone) bez względu na zasady kolizji praw będzie regulować niniejszą Umowę oraz wszelkie roszczenia lub spory pomiędzy Użytkownikiem a Spółką.

Wiążący dwustronny arbitraż i prawo właściwe (kontynuacja części „Wiążący arbitraż” powyżej)

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEJ SEKCJI. Użytkownik i Spółka wyrażają zgodę, by wszelkie roszczenia lub spory prawne lub kapitałowe, które powstały lub mogą powstać między Użytkownikiem i Spółką w jakikolwiek sposób związane lub wynikające z niniejszej lub poprzednich wersji Warunków użytkowania, korzystania lub dostępu do Witryny, Aplikacji i Usług, lub jakichkolwiek produktów lub usług sprzedawanych lub nabywanych za pośrednictwem Usług, były rozstrzygane zgodnie z postanowieniami niniejszego działu.

 1. Umowa arbitrażowa
  Użytkownik i Spółka zgadzają się, by wszelkie spory lub roszczenia, które powstały lub mogą powstać między Użytkownikiem a Spółką i są w jakikolwiek sposób związane lub wynikające z niniejszej lub poprzednich wersji Warunków użytkowania, relacji między Użytkownikiem a Spółką, korzystania lub dostępu do Witryny, Aplikacji lub Usług, lub wszelkich produktów lub usług sprzedawanych, oferowanych lub kupowanych za pośrednictwem Usług („Spór”) były rozstrzygane wyłącznie w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu, a nie w sądzie.

  Niezależnie od wyboru przepisów prawa regulującego Warunki użytkowania powyżej w sekcji „Prawo właściwe” ustawa Federal Arbitration Act reguluje interpretację i egzekwowanie niniejszej Umowy arbitrażowej w maksymalnym możliwym zakresie, z wyłączeniem wszelkich kolidujących ze sobą przepisów federalnych lub stanowych. Warunki korzystania oraz niniejsza Umowa arbitrażowa przewidują transakcje obejmującą handel międzystanowy.

  1. Zakaz powództw zbiorowych i reprezentacyjnych oraz pomocy nieindywidualnej
   UŻYTKOWNIK I FIRMA WYRAŻAJĄ ZGODĘ, ŻE KAŻDA ZE STRON MOŻE WNOSIĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEJ STRONIE TYLKO INDYWIDUALNIE, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK GRUPY W JAKIMKOLWIEK POZWIE ZBIOROWYM LUB POSTĘPOWANIU Z POWÓDZTWA OGÓLNEGO. W ZWIĄZKU Z TYM UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO PROCESU SĄDOWEGO I PRAWA DO WNOSZENIA, ROZPOCZYNANIA LUB UCZESTNICZENIA W JAKIMKOLWIEK POZWIE ZBIOROWYM LUB POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM GRUPOWYM PRZECIWKO FIRMIE. O ILE ZARÓWNO UŻYTKOWNIK, JAK I FIRMA NIE UZGODNIĄ INACZEJ, ARBITER NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ ANI ŁĄCZYĆ ROSZCZEŃ WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY LUB STRONY I NIE MOŻE PRZEWODNICZYĆ W INNY SPOSÓB ŻADNEJ FORMIE POWÓDZTWA SKONSOLIDOWANEGO, REPREZENTATYWNEGO, GRUPOWEGO LUB OGÓLNEGO. ARBITER MOŻE WYDAĆ NAKAZ (W TYM NAKAZ PIENIĘŻNY, NAKAZ SĄDOWY I DEKLARATYWNY) TYLKO NA KORZYŚĆ OSOBY FIZYCZNEJ WNOSZĄCEJ O ZADOŚĆUCZYNIENIE I TYLKO W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO ZAPEWNIENIA ZADOŚĆUCZYNIENIA NIEZBĘDNEGO DLA ZASPOKOJENIA INDYWIDUALNYCH ROSZCZEŃ TEJ STRONY. ŻADNA PRZYZNANA REKOMPENSATA NIE MOŻE MIEĆ WPŁYWU NA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW. Jeżeli sąd uzna, że obowiązujące prawo wyklucza egzekwowanie jakichkolwiek ograniczeń w niniejszej Umowie w odniesieniu do konkretnego roszczenia o zadośćuczynienie, roszczenie to (i tylko to roszczenie) musi zostać oddzielone od postępowania arbitrażowego i może zostać wniesione do sądu, z zastrzeżeniem prawa Użytkownika i Spółki do odwołania się od decyzji sądu. Wszystkie pozostałe roszczenia będą rozpatrywane w drodze arbitrażu.

  2. Procedury arbitrażowe
   Niezależnie od odmiennych postanowień ustawy FAA lub odpowiednich zasad organizacji AAA, wszelkie kwestie sporne rozstrzyga arbiter.

   Arbitraż będzie prowadzony przez organizację American Arbitration Association („AAA”) zgodnie z jej zasadami i procedurami, w tym z zasadami arbitrażu konsumenckiego AAA (w stosownych przypadkach) („zasady AAA”) w brzmieniu zmienionym niniejszą Umową arbitrażową. Zasady ogłoszone przez AAA dotyczące arbitrażu klasowego nie mają zastosowania. Zasady AAA będą regulować liczbę arbitrów, którzy mogą przewodniczyć arbitrażowi prowadzonemu na mocy niniejszej Umowy. Zasady AAA są dostępne online na stronie adr.org, telefonicznie pod numerem organizacji AAA 1-800-778-7879 lub korespondencyjnie pod podanym poniżej adresem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ma dostęp do Zasad organizacji AAA i wyraża na nie zgodę oraz że możesz otrzymać wydruk kopii Zasad AAA od Spółki lub organizacji AAA. W przypadku sprzeczności między regulaminem AAA a niniejszą Umową arbitrażową, niniejsza Umowa arbitrażowa ma priorytet, a arbiter jest związany jej warunkami.

   Strona, która zamierza ubiegać się o arbitraż, musi najpierw przesłać drugiej stronie, listem poleconym, wypełniony formularz zawiadomienia o sporze, który wskazuje swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis sporu i żądaną rekompensatę („zawiadomienie”). Zawiadomienie dla Spółki należy wysłać na adres Auction Mobility, attn. President, 192 South St., Suite 600, Boston, Massachusetts 02111, Stany Zjednoczone. Powiadomienia od Spółki będą wysyłane na adres fizyczny, który znajduje się w dokumentacji konta wraz z kopią na adres e-mail podany w tej dokumentacji; obowiązkiem użytkownika jest aktualizacja adresu fizycznego i adresu e-mail.

   Jeżeli Użytkownik i Spółka nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie roszczeń opisanych w Powiadomieniu w ciągu 30 dni od daty wysłania Powiadomienia, Użytkownik lub Spółka mogą wszcząć postępowanie arbitrażowe. Formularz wszczęcia postępowania arbitrażowego jest dostępny na stronie internetowej organizacji AAA pod adresem www.adr.org. Oprócz złożenia niniejszego formularza w organizacji AAA zgodnie z jej zasadami i procedurami strona wszczynająca postępowanie arbitrażowe musi przesłać kopię wypełnionego formularza do strony przeciwnej. Kopię formularza należy wysłać do Spółki na adres: Auction Mobility, attn. President, 192 South St., Suite 600, Boston, Massachusetts 02111, Stany Zjednoczone. Jeśli Spółka rozpocznie postępowanie arbitrażowe przeciwko Użytkownikowi, prześle kopię wypełnionego formularza na adres fizyczny odczytany z dokumentacji powiązanej z kontem wraz z kopią na odczytany z dokumentacji adres e-mail. Żadna oferta ugody złożona przez Użytkownika lub Spółkę nie zostanie ujawniona arbitrowi.

   Przesłuchanie arbitrażowe będą odbywać się w mieście Boston, stan Massachusetts, Stany Zjednoczone.

   Arbiter rozstrzyga co do istoty wszystkie roszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym uznanymi zasadami słuszności, oraz respektuje wszelkie roszczenia o przywileje uznane przez prawo. Arbiter nie jest związany orzeczeniami w poprzednich postępowaniach arbitrażowych z udziałem różnych użytkowników, ale jest związany orzeczeniami w poprzednich postępowaniach arbitrażowych z udziałem tego samego użytkownika Spółki w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo. Orzeczenie arbitra jest prawomocne i wiążące, a wyrok wydany przez arbitra może zostać wpisany do sądu właściwego dla tego orzeczenia.

   Arbiter jest uprawniony do zażądania procesu badania („discovery”) w celu rozstrzygnięcia sporu i do udzielenia rekompensaty, która byłaby co do zasady dopuszczalna przez prawo; pod warunkiem jednak, że w żadnym wypadku prawo do badania przyznane stronom nie przekroczy 25 przesłuchań, 35 wniosków o dokumenty, 10 wezwań do stawiennictwa podmiotów zewnętrznych i 3 zeznań (z których każde nie przekroczy 7 godzin), w tym zeznania złożone przez podmioty zewnętrzne, na każdą stronę. Strony mogą składać dowolnie wybrane przez siebie briefingi przedarbitrażowe i poarbitrażowe (oraz w trakcie arbitrażu), pod warunkiem że żadna ze stron nie przedłoży briefingu przekraczającego rozsądne ograniczenie liczby stron, które zostanie ustalone przez arbitra. Jeżeli którakolwiek ze stron złoży wniosek, arbiter rozpatruje go lub odrzuca albo zwraca się do przeciwnej strony z wnioskiem o briefing, co nie jest wymagane, o ile nie zostanie zażądane przez arbitra. Arbiter nie może uwzględnić wniosku bez umożliwienia stronie przeciwnej wyrażenia sprzeciwu. Łączny czas trwania merytorycznych przesłuchań arbitrażowych nie może przekraczać 25 godzin, które należy równo podzielić między dwie strony. Całość procedury „discovery” powinna zostać zakończona do 120 dni po wyznaczeniu arbitra. Przesłuchanie kończy się nie później niż 180 dni po wyznaczeniu arbitra, chyba że z harmonogramu arbitra wynika konieczność późniejszych przesłuchań. Arbiter może wydłużyć te ograniczenia jedynie na wniosek strony, gdy uzna, że istnieją ku temu wyjątkowe powody. Witryny mogą wydłużyć te ograniczenia za obupólną zgodą.

  3. Koszty arbitrażu
   Wszelkie opłaty związane ze składaniem wniosków, opłaty administracyjne i opłaty arbitrażowe będą regulowane przepisami organizacji AAA, chyba że w niniejszej Umowie arbitrażowej postanowiono inaczej.

  4. Rozdzielność
   Z wyjątkiem postanowień punktu 1 powyżej („Zakaz powództw zbiorowych i reprezentacyjnych oraz pomocy nieindywidualnej”), jeżeli arbiter lub sąd uzna, że jakakolwiek część niniejszej Umowy arbitrażowej jest nieważna lub niewykonalna, pozostałe części niniejszej Umowy arbitrażowej będą nadal obowiązywać.

  5. Procedura opt-out
   NOWY UŻYTKOWNIK FIRMY MOŻE ZDECYDOWAĆ SIĘ NA ODRZUCENIE TEJ UMOWY ARBITRAŻOWEJ („OPT-OUT”) PRZEZ WYSŁANIE DO FIRMY PISEMNEJ INFORMACJI O REZYGNACJI („POWIADOMIENIE O REZYGNACJI”). POWIADOMIENIE O REZYGNACJI MUSI BYĆ OPATRZONE STEMPLEM POCZTOWYM Z DATĄ NIE PÓŹNIEJSZĄ NIŻ 30 DNI PO DACIE, W KTÓREJ PO RAZ PIERWSZY PRZYJĘTO PAŃSTWO WARUNKI UŻYTKOWANIA. POWIADOMIENIE O REZYGNACJI NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES Auction Mobility, attn. President, 192 South St., Suite 600, Boston, Massachusetts 02111, Stany Zjednoczone.

   Powiadomienie o rezygnacji musi zawierać imię i nazwisko, adres (w tym ulicę, miejscowość, stan i kod pocztowy) oraz identyfikatory użytkownika i adresy poczty elektronicznej powiązane z kontami, do których stosuje się rezygnację. Aby zawiadomienie o rezygnacji było skuteczne, należy je podpisać i oznaczyć bieżącą datą. Procedura ta jest jedynym sposobem, w jaki można zrezygnować z Umowy arbitrażowej. W przypadku rezygnacji z Umowy arbitrażowej wszystkie pozostałe części Umowy oraz jej sekcja dotycząca sporów prawnych będą nadal obowiązywały. Zrezygnowanie z niniejszej Umowy arbitrażowej nie ma wpływu na żadne wcześniejsze, inne lub przyszłe umowy arbitrażowe, które mogą być zawarte ze Spółką.

   Niniejsza Umowa arbitrażowa pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

 2. Forum sądowe ds. sporów prawnych
  O ile Użytkownik i Spółka nie uzgodnią inaczej, jeżeli okaże się, że powyższa Umowa arbitrażowa nie ma zastosowania do Klienta lub do konkretnego roszczenia lub sporu, w wyniku decyzji o rezygnacji z Umowy arbitrażowej, albo w wyniku decyzji arbitra lub nakazu sądowego, Użytkownik wyraża zgodę na to, by roszczenia lub spory, które powstały lub mogą powstać między Użytkownikiem a Spółką były rozstrzygane wyłącznie przez sąd stanowy lub federalny z siedzibą w Boston, Massachusetts, Stany Zjednoczone. Użytkownik i Spółka wyrażają zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji sądów w Boston, Massachusetts, Stany Zjednoczone w celu rozpatrzenia wszelkich roszczeń lub sporów.

Interpretacja

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają interpretacji w języku angielskim; wszelkie tłumaczenia są oferowane wyłącznie dla wygody stron. W przypadku sprzeczności między wersją angielską a wersją przetłumaczoną, pierwszeństwo ma wersja angielska.

Użytkownik zgadza się, że nie zachodzi żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, umowa o pracę lub relacja agencyjna pomiędzy nim a Spółką w wyniku niniejszych Warunków użytkowania, dostępu lub korzystania z Witryny albo Aplikacji lub odpowiednich zawartości. Działalność Spółki zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania podlega obowiązującym przepisom prawa i procedurom prawnym, a żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi odstępstwa od prawa Spółki do zastosowania się do rządowych, sądowych i prawnych żądań lub wymogów związanych z dostępem lub korzystaniem przez Użytkownika z Witryny i/lub Aplikacji, ani też informacji dostarczonych Spółce lub zgromadzonych przez nią w odniesieniu do takiego korzystania.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, w tym, ale nie wyłącznie, wyłączenia gwarancji i ograniczenia, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które najbardziej odpowiada intencjom pierwotnego postanowienia, a pozostała część Warunków użytkowania pozostanie w mocy. Drukowana wersja niniejszych Warunków użytkowania oraz wszelkich powiadomień przekazanych w formie elektronicznej jest dopuszczalna w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym na lub odnoszącym się do Warunków użytkowania w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty biznesowe i zapisy pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej. O ile niniejsze Warunki użytkowania nie stanowią inaczej, wszelkie powiadomienia, zezwolenia i zatwierdzenia wynikające z niniejszych Warunków użytkowania mają formę pisemną i uznaje się, że zostały wydane: (i) przez doręczenie osobiste, (ii) drugiego dnia roboczego po wysłaniu wiadomości e-mail, (iii) drugiego dnia roboczego po wysłaniu faksu z potwierdzeniem lub (iv) pierwszego dnia roboczego po wysłaniu wiadomości e-mail. Zawiadomienia do Spółki należy wysyłać w formie pisemnej na poniższy adres: Auction Mobility, attn. Prezydent, 192 South St., Suite 600, Boston, Massachusetts 02111, Stany Zjednoczone. Zawiadomienia do Użytkownika będą wysyłane na podany nam adres e-mail; może być on okresowo aktualizowany za pisemnym powiadomieniem drugiej strony. Żadne zrzeczenie się ani opóźnienie którejkolwiek ze stron w egzekucji swoich praw nie może naruszać ani ograniczać praw tej strony, a żadne zrzeczenie się takich praw lub jakiekolwiek naruszenie warunków umowy nie może być uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek innego prawa lub jakiegokolwiek późniejszego naruszenia. Użytkownik nie może cedować żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, czy to z mocy prawa, czy w inny sposób. Możemy przenieść nasze prawa i przywileje wynikające z niniejszych Warunków użytkowania (w tym rejestrację użytkownika) bez zgody użytkownika w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją korporacyjną lub sprzedażą wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów, lub na rzecz podmiotu stowarzyszonego, lub w związku ze zmianą w strukturach kontroli. Z zastrzeżeniem powyższego niniejsze Warunki użytkowania są wiążące dla stron, ich następców i cesjonariuszy.

Okres obowiązywania i rozwiązanie

Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują tak długo, jak użytkownik korzysta z Aplikacji, Witryny i/lub Usług. Sekcje o nazwie „Zawartość”, „Gwarancje, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności”, „Prawo właściwe i jurysdykcja”, „Interpretacja” i „Ograniczenia odpowiedzialności” oraz niniejszy punkt zachowują ważność po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszych Warunków użytkowania.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami pod adresem legal@auctionmobility.com.

57026969v.2