{{ "Return to" | translate }} POLSWISSART.PL/
Oświadczenie o Tarczy prywatności
Obowiązujące od 25 maja 2018 r

Niniejsze Zasady dotyczące Tarczy prywatności („Zasady dotyczące Tarczy prywatności”) opisują, jak firma Auction Mobility, LLC („firma”, „my” lub „nasze”) zbiera, wykorzystuje i ujawnia pewne dane osobowe, które otrzymujemy w USA z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub Szwajcarii („Dane osobowe”).

Niniejsze Zasady dotyczące Tarczy prywatności stanowią uzupełnienie firmowych Zasad ochrony prywatności. O ile nie określono tego wyraźnie w niniejszym dokumencie, używane tu terminy mają takie samo znaczenie, co w firmowych Zasadach ochrony prywatności.

Spółka uznaje, że EOG i Szwajcaria ustanowiły ścisłą ochronę w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym wymagań dotyczących zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych przekazywanych poza EOG lub Szwajcarię. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony niektórych danych osobowych otrzymanych od klientów, użytkowników witryny internetowej, użytkowników aplikacji i innych danych osobowych przekazywanych w USA, przestrzegamy zarówno unijnych, jak i amerykańskich ram ochrony prywatności (łącznie „Tarcza prywatności”) określonych przez Departament Handlu USA w zakresie zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z EOG i Szwajcarii do USA (łącznie „Zasady ochrony prywatności”). Spółka złożyła w Departamencie Handlu certyfikat potwierdzający przestrzeganie Zasad ochrony prywatności. W przypadku sprzeczności między warunkami niniejszych Zasad dotyczących Tarczy prywatności i Zasadami ochrony prywatności, zastosowanie mają Zasady ochrony prywatności. Więcej informacji na temat Tarczy prywatności można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Handlu USA pod adresem: https://www.privacyshield.gov. Więcej informacji na temat naszego wpisu w certyfikacji Tarcza prywatności można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Handlu USA z listą samocertyfikowanych podmiotów dostępną pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list.

W celu zachowania zgodności z zasadami Tarczy prywatności Spółka podlega organowi dochodzeniowo-wykonawczemu Federalnej Komisji Handlu USA.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Nasze zasady firmowe opisują kategorie Danych osobowych, które możemy otrzymywać w USA, jak również cele, do których używamy tych danych osobowych. Spółka przetwarza Dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z pierwotnym celem, dla którego zostały zebrane, lub w celach, na które osoba fizyczna udzieliła później zezwolenia. Zanim wykorzystamy Dane osobowe w celu, który zasadniczo różni się od celu, dla którego je zebraliśmy lub który później został autoryzowany, zapewnimy możliwość rezygnacji. Spółka utrzymuje rozsądne procedury zapewniające, że Dane osobowe są wiarygodne w odniesieniu do ich przeznaczenia, dokładne, kompletne i aktualne.

Nie gromadzimy wrażliwych danych osobowych.

Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

Agenci lub usługodawcy będący podmiotami zewnętrznymi. Możemy przekazywać Dane osobowe zewnętrznym agentom lub usługodawcom, którzy wykonują funkcje w naszym imieniu lub w imieniu naszych klientów, tak jak to opisano w naszych Zasadach firmowych. W przypadkach, w których wymaga tego Tarcza prywatności, zawieramy pisemne umowy z agentami i usługodawcami zewnętrznymi, które wymagają od nich zapewnienia takiego samego poziomu ochrony, jakiego wymaga Tarcza prywatności, oraz które ograniczają możliwość wykorzystania Danych do określonych usług świadczonych w naszym imieniu lub w imieniu naszych klientów. Podejmujemy uzasadnione i odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że zewnętrzni agenci i usługodawcy przetwarzają Dane osobowe zgodnie z naszymi zobowiązaniami w zakresie Tarczy prywatności oraz w celu wstrzymania wszelkich nieuprawnionych operacji przetwarzania Danych i naprawy skutków tego. W pewnych okolicznościach możemy ponosić odpowiedzialność za działania naszych zewnętrznych agentów lub usługodawców, którzy świadczą usługi w naszym imieniu lub w imieniu naszych klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych, które im przekazaliśmy.

Kontrolerzy danych u podmiotów zewnętrznych; ograniczenia w użytkowaniu i ujawnianiu danych. W niektórych przypadkach możemy przekazywać Dane osobowe niepowiązanym kontrolerom danych, w tym naszym klientom, dla których możemy być przetwórcami danych. Te podmioty zewnętrzne nie działają jako nasi agenci lub usługodawcy i nie pełnią funkcji w naszym imieniu. Dane osobowe do zewnętrznych administratorów danych możemy przekazywać w celach opisanych w naszych Zasadach firmowych. Dane osobowe użytkowników będą udostępniane zewnętrznym kontrolerom danych wyłącznie w przypadku tych użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. Z niepowiązanymi administratorami danych zawieramy pisemne umowy, w których wymagany od nich zapewnienia takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jakiego wymaga Tarcza prywatności. Ograniczamy również wykorzystanie Danych osobowych tak, aby było to zgodne z udzielonymi zgodami oraz otrzymanymi powiadomieniami. Jeśli przekażemy dane osobowe do jednego z podmiotów stowarzyszonych w ramach naszej grupy korporacyjnej, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że Dane osobowe będą chronione w stopniu wymaganym przez Tarczę prywatności.

Ujawnienia w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego lub egzekucji przepisów prawa. W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia Danych osobowych w odpowiedzi na zasadne żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekucji przepisów prawa.

Bezpieczeństwo

Utrzymujemy rozsądne i odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych przed skasowaniem, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem zgodnie z Zasadami ochrony prywatności.

Prawa dostępu

Użytkownik może mieć prawo dostępu do danych osobowych przechowywanych przez nas na jego temat oraz prawo do żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, jeśli są one niedokładne lub przetwarzane z naruszeniem Tarczy prywatności. Te prawa dostępu mogą nie mieć zastosowania w niektórych przypadkach, w tym gdy zapewnienie dostępu jest nadmiernie uciążliwe lub kosztowne w danych okolicznościach lub gdy naruszałoby to prawa osoby innej niż osoba fizyczna wnioskująca o dostęp. W przypadku chęci uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, prosimy o złożenie pisemnego wniosku na podane poniżej dane kontaktowe. Możemy w odpowiedzi poprosić o konkretne informacje w celu potwierdzenia tożsamości. W niektórych okolicznościach możemy pobrać uzasadnioną opłatę za dostęp do informacji. Jeśli zawarliśmy umowę z klientem w celu administrowania ocenami, skierujemy zapytanie o dostęp do naszego klienta.

Pytania lub skargi

Zgodnie z Zasadami ochrony prywatności zobowiązaliśmy się do rozpatrywania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. Osoby z EOG lub Szwajcarii, które mają pytania lub skargi dotyczące niniejszych Zasad, powinny najpierw skontaktować się z nami pod adresem

Auction Mobility, LLC
192 South Street 600 ATTN: Privacy
Boston, MA 02111
Telefon: +1 (857) 277-1313
E-mail: info@auctionmobility.com

Zbadamy i postaramy się rozstrzygnąć wszystkie skargi lub spory dotyczące wykorzystania lub ujawnienia Danych osobowych w ciągu 45 dni od otrzymania skargi.

Dodatkowo zobowiązaliśmy się do kierowania nierozwiązanych skarg dotyczących ochrony prywatności do organizacji JAMS, alternatywnego dostawcy usług w zakresie rozwiązywania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W razie nieotrzymania od nas na czas potwierdzenia złożenia skargi lub jej nierozpatrzenia w zadowalający sposób, prosimy o kontakt z JAMS lub odwiedzenie strony internetowej JAMS w celu uzyskania dalszych informacji lub złożenia skargi. Usługi JAMS są świadczone bezpłatnie.

Wiążący arbitraż

W pewnych okolicznościach użytkownik może mieć możliwość wyboru wiążącego arbitrażu jako metody rozwiązania skargi, pod warunkiem, że podjęto wcześniej następujące kroki: (1) skarga została zgłoszona bezpośrednio w Predictive Index, a my mieliśmy możliwość rozwiązania problemu; (2) skorzystano z określonego powyżej niezależnego mechanizmu rozstrzygania sporów; oraz (3) skarga została zgłoszona do właściwego organu ochrony danych osobowych, co umożliwiło Departamentowi Handlu USA rozpatrzenie skargi w sposób bezkosztowy dla użytkownika. Więcej informacji na temat wiążącego arbitrażu można znaleźć w dokumencie US Department of Commerce's Privacy Shield Framework: Annex I (Binding Arbitration).

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Zasad dotyczących Tarczy prywatności lub chęci uzyskania dostępu do swoich Danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób:

Auction Mobility, LLC
192 South Street 600 ATTN: Privacy
Boston, MA 02111
Telefon: +1 (857) 277-1313
E-mail: info@auctionmobility.com

Zmiany w niniejszych zasadach

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych zasad od czasu do czasu zgodnie z wymogami Tarczy prywatności